Aktualności
Adam Mickiewicz. Poeta // Patriota // Prorok | FESTIWAL MICKIEWICZA
Data publikacji: 04 / 10 / 2022

Adam Mickiewicz. Poeta // Patriota // Prorok | FESTIWAL MICKIEWICZA

FESTIWAL MICKIEWICZA

Adam Mickiewicz. Poeta // Patriota // Prorok to cykl trzech spotkań poświęconych myśli i twórczości znamienitego poety i twórcy polskiego romantyzmu. Każde składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych znawców twórczości Mickiewicza i pokazu filmu. Debaty urozmaici lektura twórczości wieszcza w wykonaniu znanych aktorów: Dariusza Jakubowskiego, Mai Komorowskiej i Andrzeja Ferenca.

Spotkania odbędą się: 7X, 12 X i 17 X o 18-tej w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, w sali Ziemia Obiecana. Festiwal Mickiewicza to VI Festiwal Teologii Politycznej zorganizowany przez to środowisko.

 

ADAM MICKIEWICZ. POETA,

7 października o godz. 18:00

Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć wytyczonego przez Mickiewicza, nowego programu twórczości poetyckiej, w którym przeciwstawiał się ideałom Oświecenia – jednocześnie częściowo je inkorporując – i nawiązywał do wierzeń ludowych, gloryfikował folklor i świat duchowych i religijnych przeżyć, które zostały istotnie zdewaluowane przez nowożytny racjonalizm. W trakcie dyskusji będziemy nie tylko pytać o doniosłość dziejową nowego, romantycznego paradygmatu sztuki, który zaproponował Mickiewicz, lecz również o jego „długie trwanie” i nieoczywistą obecność w sporach o kształt polskiej i europejskiej kultury współczesnej.

Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule.

Przemysław Dakowicz – eseista, krytyk literacki i historyk literatury, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach zajmuje się recepcją twórczości romantyków oraz poezją współczesną. Laureat m.in. Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego i Nagrody Literackiej „Skrzydła Dedala” przyznawanej przez Bibliotekę Narodową.

Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848).

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Po dyskusji zapraszamy na film Adama… Tajemnice, reż. Krzysztof Magowski / Maria Nockowska, 59 min, 1998, Polska.

 

ADAM MICKIEWICZ. PATRIOTA,

12 października o godz. 18:00

Drugie spotkanie będzie skoncentrowane na ukazaniu sylwetki Adama Mickiewicza na tle burzliwych dziejów Polski w pierwszej połowie XIX wieku. Przyjrzymy się dokładnie formom jego politycznego aktywizmu – zaangażowaniu w kręgu tzw. Towiańczyków na emigracji w Paryżu, utworzeniu słynnego Legionu Polskiego w trakcie Wiosny Ludów, jak też bogatej publicystyce politycznej – i będziemy pytać o ich umiejscowienie na ideowej mapie XIX wieku. Perspektywa historyczna będzie dla nas punktem wyjścia do dyskusji na temat wpływu Mickiewicza – poety zaangażowanego – na sformułowanie trwałego elementu etosu nowoczesnej polskiej kultury.

➤ Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

➤ Karol Samsel – poeta, literaturoznawca, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor „Zeszytów Poetyckich”, członek Związku Literatów Polskich. Zwycięzca wielu konkursów poetyckich. W 2017 nominowany do Orfeusza — Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego za tom Jonestown.

➤ Jan Sochoń – ksiądz, profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Poezję czyta Dariusz Jakubowski – aktor od trzydziestu lat związany z Teatrem Studio, twórca spektakli łączących muzykę i słowo, występujący też w projektach filharmonii i orkiestr symfonicznych.

Po dyskusji zapraszamy na film Mickiewicz: Emigracja (3/4) , reż. Jan Sosiński, 49 min, 1996, Polska.

 

ADAM MICKIEWICZ. PROROK,

17 października o godz. 18:00

Domknięciem cyklu będzie trzecie spotkanie, w którym skupimy się na autorskiej wizji historiozofii Mickiewicza, która w „Księgach narodu Polskiego” i „Prelekcjach Paryskich” przybrała postać mesjanizmu. Z zaproszonymi rozmówcami będziemy badać źródła idei politycznych Mickiewicza – w tym inspiracje i rozbieżności jego twórczości z ideami Józefa Hoene Wrońskiego, Augusta Cieszkowskiego i europejskich heglistów – oraz zastanowimy się nad oryginalnym wkładem poety w XIX-wieczną panoramę filozofii dziejów, z właściwym dla niego elementem antymaterialistycznego i antyoświeceniowego mistycyzmu. Czy mesjanizm może być traktowany jako poważna propozycja w obszarze współczesnej filozofii polityki? Do jakich wniosków prowadzi nas jego reinterpretacja w kluczu współczesnej hermeneutyki i krytyki postkolonialnej? O te, współczesne konteksty mesjanizmu, będziemy pytać naszych rozmówców.

➤ Tomasz Herbich – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik „Teologii Politycznej”, redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej.

➤ Ewa Hoffmann-Piotrowska – historyk idei, doktor habilitowana nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelna czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”.

➤ Zbigniew Kaźmierczyk – literaturoznawca, pracuje w Katedrze Historii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

Poezję czyta Maja Komorowska – aktorka, a także profesor sztuk teatralnych warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Związana z teatrami: Lalki i Maski „Groteska”, 13. Rzędów, Laboratorium, Współczesnym i Polskim we Wrocławiu oraz Współczesnym w Warszawie.

Po dyskusji zapraszamy na film Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki, 129 min, 1989, Polska.