Co zmieni(a) pandemia? Wpływ COVID-19 na archiwa audiowizualne. Raport w języku angielskim

W niniejszym raporcie przedstawiono różne sposoby, w jakie archiwa audiowizualne dostosowują się nie tylko po to, aby poradzić sobie z niepewnością spowodowaną pandemią COVID-19, ale także po to, by móc efektywnie funkcjonować w przyszłości. Raport jest wynikiem wspólnej wirtualnej wymiany między członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwów Dźwięku i Archiwów Audiowizualnych (IASA) oraz Międzynarodowej Federacji Archiwów Telewizyjnych (FIAT/ IFTA). Celem inicjatywy było zgromadzenie przy jednym stole profesjonalistów z globalnej społeczności archiwistów i omówienie, w jaki sposób można zidentyfikować i utrzymać wywołane kryzysem pozytywne zmiany, jak dzielić się najlepszymi praktykami i indywidualnymi doświadczeniami oraz wspólnie wymyślić najlepsze rozwiązania na przyszłość.

Pobierz raport | PDF

Autorzy raportu

Maria Drabczyk, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Value, Use & Copyright Commission, FIAT/IFTA

Johan Oomen, Niderlandzki Instytut Sound and Vision, Organising Knowledge Committee IASA

Cytowanie: Drabczyk, M, & Oomen, J. (2021, March 25). COVID-19 as a driver for change in audiovisual archives.

Licencja: CC BY-SA 4.0

Zapraszamy Państwa do lektury krótkiego przewodnika dla nauczycieli PROWADZENIE ZAJĘĆ ONLINE KORZYSTAJĄC Z TREŚCI ONLINE, autorstwa Kseni Kakareko. W treści znajdą Państwo informacje w jaki sposób, legalnie i bezpiecznie, wykorzystywać materiały online zgodnie w ramach dozwolonego użytku dydaktycznego.

Pobierz publikację | PDF

 

 

 

11 lat temu powstało Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, przekształcone potem w Narodowy Instytut Audiowizualny. Z jakiego Internetu i z jakich technologii wtedy korzystaliśmy? Ledwie kilka miesięcy wcześniej, w lutym 2005, wystartował serwis internetowy YouTube. Na rynku zaczęły pojawiać się telefony komórkowe z odtwarzaczami mp3. Nieco wcześniej, bo we wrześniu 2004 roku, Mark Zuckerberg wynajął niewielki dom w Palo Alto, który stał się pierwszym biurem Facebooka. Tylko futurolodzy przewidywali wówczas, jak ekrany dotykowe zrewolucjonizują naszą codzienność (iPhone miał swoją premierę w 2007 r.).

Inne były też możliwości tworzenia oferty przez instytucje kultury, inaczej myślało się o ich obecności w Internecie. Wtedy, u końca pierwszej dekady XXI wieku, sektor GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) obrał jako jeden z priorytetów digitalizację swoich zbiorów i udostępnianie ich w sieci. Zaczęły powstawać cyfrowe repozytoria, wirtualne wystawy, internetowe kolekcje. Dziś, w 2016 roku, mówimy i piszemy o „kulturze nadmiaru”, której wycinkiem jest niemal nieograniczony dostęp do informacji i wytworów kultury online – z każdego miejsca na ziemi i o każdej porze dnia i nocy.

Nieustanny rozwój technologii stał się, w związku z tym, wyzwaniem dla osób pracujących w sektorze GLAM. Jako NInA uznaliśmy, że potrzebna jest dyskusja na temat kierunków rozwoju instytucji kultury, a także wyjście naprzeciw potrzebom podnoszenia kompetencji ich pracowników. Przede wszystkim jednak zależało nam na stworzeniu przestrzeni rozmowy i wymiany doświadczeń między pracownikami działów internetowych i udostępniania, działów programowych, archiwistami, prawnikami, projektantami, badaczami, teoretykami i praktykami. Tak narodziły się Seminaria Audiowizualne.

Od 2014 r. Dział Edukacji i Badań NInA zorganizował kilkanaście takich spotkań. W każdym z nich udział wzięło średnio 60 uczestników – pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, organizacji pozarządowych i jednostek naukowych, w sumie niemal 1000 przedstawicieli sektora GLAM. Każde z seminariów było poświęcone konkretnemu zagadnieniu. Rozmawialiśmy m. in. o wykorzystaniu metodologii User Experience i User Centered Design w projektowaniu usług internetowych instytucji kultury (seminarium pt. Hasło: użytkownik, odbyło się 24.06.2015 r.). Dyskutowane były też prawne aspekty udostępniania zbiorów (seminarium pt. Cytuj bezpiecznie, odbyło się 21.04.2016 r.), a także zagadnienia z dziedziny archiwistyki, np. metody opracowywania zasobów audiowizualnych (seminarium pt. Zapanuj nad swoim archiwum!, odbyło się 10.04.2014 r.). Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, jest pokłosiem ostatniego z Seminariów Audiowizualnych, które odbyło się 23.11.2016 r. i nosiło tytuł Nowoczesna instytucja kultury. Ponieważ miało ono charakter podsumowania dotychczasowych spotkań, zamiast skupiać się na jednym zagadnieniu postanowiliśmy pokazać szerszą perspektywę. Podjąć dyskusję o zmieniającej się roli instytucji kultury, o znaczeniu angażowania odbiorcy i budowania relacji z widownią, o wartości zbiorów, którymi zarządzamy i które upowszechniamy.

Podtytuł Użytkownik, zasoby, strategie organizuje zamieszczone artykuły według zagadnień, które w nowoczesnej instytucji kultury są, naszym zdaniem, najważniejsze. Użytkownik musi być przecież podstawowym punktem odniesienia, z kolei zasoby pozostają „sercem” każdej organizacji chroniącej dziedzictwo kulturowe, a strategia wyznacza kierunek do wszelkich działań. Dodatkowa część zatytułowana Konteksty to przestrzeń poświęcona filozoficznej refleksji nad kondycją człowieka „zanurzonego” w elektronicznej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli łatwiej odnaleźć się instytucjom w środowisku cyfrowym. A Państwu – pasjonatom, pracujących na co dzień na rzecz upowszechniania naszego dziedzictwa – przysporzy przyjemności i inspiracji do dalszego działania.

Pobierz publikację | PDF

Wprowadzenie

Dozwolony użytek stanowi określone przez ustawodawcę okoliczności i przypadki, w których możliwe jest korzystanie z twórczości objętej ochroną prawnoautorską bez potrzeby uzyskania zgody autora lub posiadacza praw. W polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszystkie rodzaje dozwolonego użytku uregulowano w art. 23-35. Ze względu na duże znaczenie edukacji, wykorzystanie w celach edukacyjnych wydaje się być w pełni uzasadnione.

Wzór cytowania

M. Osmańska, Wykorzystywanie utworów w dydaktyce w świetle ochrony autorskoprawnej. Dozwolony użytek i otwarte zasoby edukacyjne, „Themis Polska Nova”, 2014, nr 2(7), s. 190-223.

 

Pobierz pełny artykuł | PDF

Wprowadzenie

Godność ludzka jest chroniona zarówno jako wartość konstytucyjna, jak i jako prawo jednostki, choć w praktyce na co dzień organy ścigania zazwyczaj nie chcą reagować na łamanie godności ludzkiej, podczas gdy odpowiednie przepisy prawne często nie są stosowane. Działania podejmowane przez policję podczas rozpatrywania odpowiednich spraw nie zawsze są w stanie zidentyfikować sprawców lub postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Istnieją pewne rodzaje zniesławiających oświadczeń, które uważa się za szkodliwe dla reputacji ofiary. Ludzie mają tendencję do utraty kontroli nad swoimi emocjami, gdy są w Internecie. Następuje eksplozja surowych i nieokiełznanych emocji, standardy słabną, a ostatecznie niektórzy internauci tracą kontakt z rzeczywistością.

Cyberprzestępczość i nękanie w Internecie są karalnymi przestępstwami i podlegają ściganiu karnemu: zniesławieniu, pomówieniu i zagrożeniom internetowym. Stalking i wulgarny język w miejscach publicznych to przestępstwa podlegające prokuraturze oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Liczba przestępstw na podstawie art. 212 wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Wzór cytowania

S. Wełyczko, Zniesławienie na Facebooku, „Themis Polska Nova”, 2015, nr 2(9), s. 192-215

Pobierz pełny artykuł | PDF

Publikacja przetłumaczona na język angielski jest podzielona na trzy części: o archiwach, muzyce i filmie. Wieńczy ją teoretyczny tekst prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego, poświęcony wybranym aspektom historii filmu oraz roli, jaką odegrało w niej wykorzystanie materiałów archiwalnych – zarówno w twórczości rosyjskich konstruktywistów, jak i we współczesnej kulturze found footage.

Archiwa

W pierwszym rozdziale Autorzy i Autorki odpowiadają na pytanie, jakie wyzwania stawia przed instytucjami digitalizacja i upowszechnianie zbiorów w Internecie. Zastanawiają się, jak sprostać oczekiwaniom zarówno odbiorców wirtualnych, jak i tych, którzy odwiedzają instytucje w ich siedzibach. Przyglądają się strategiom udostępniania zdigitalizowanych treści oraz dyskutują o prawnych i technologicznych granicach ponownego wykorzystania materiałów, będących własnością instytucji.

Muzyka

W rozdziale poświęconym muzyce mowa jest o tym, jak może i powinna przebiegać współpraca między twórcami a instytucjami kultury, skąd czerpać materiały do artystycznego recyclingu i jak wykorzystywać zbiory znajdujące się w domenie publicznej.

Film

Przedostatnia część książki to próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób archiwalne materiały filmowe i fotograficzne mogą być wykorzystywane przez reżyserów i dokumentalistów. Padają zatem pytania o to, jak materiały archiwalne mogą zmieniać wymowę całych dzieł, jakie nadają im konteksty i znaczenia. Autorki i Autorzy opisali również swoje zmagania z instytucjami zarządzającymi archiwami oraz problemy, jakie wynikają z konieczności przeprowadzenia gruntownej kwerendy.

Pobierz publikację

Reuse w edukacji

Tematem zorganizowanego przez FINA w listopadzie 2018 roku seminarium było Reuse w edukacji. Celem spotkania było nie tylko omówienie tytułowego zjawiska, ale także zachęta do samodzielnego tworzenia treści edukacyjnych i  poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań, które pomogą prowadzić lekcje szkolne lub zajęcia w domach kultury i bibliotekach.

W  trakcie seminarium podjęliśmy zagadnienie współczesnych przemian technologicznych oraz wpływu technologii na życie ich użytkowników oraz na edukację. O tych zagadnieniach można przeczytać w pierwszej części niniejszej publikacji. W części kolejnej, skupionej już na konkretnych rozwiązaniach praktycznych, przeczytacie Państwo o innowacyjnych projektach edukacyjnych. Poświęcone im teksty dowodzą, że choć szkoła nie zawsze nadąża za zmianami, to jednak często nadążają za nimi nauczyciele. Nauczyciele, którzy chętnie dzielą się swymi metodami i zachęcają każdego, by z nich skorzystał.

Pobierz publikację

Jaką rolę odgrywają w praktykowaniu edukacji prawo autorskie i nowe technologie, zarówno te, których używają do udostępniania swych zasobów instytucje kulturalne, jak i te, które dostępne są dla nauczycieli w szkołach? Chcąc odpowiedzieć na te pytania, poruszyliśmy na seminarium temat ograniczeń i barier dla ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji.

Zmierzaliśmy przy tym do wskazania praktycznych sposobów ich przezwyciężania. Odnaleźliśmy je w projektach nauczycieli, którzy przekraczają stereotypy i ramy nauczanych przedmiotów, oraz w inspiracjach płynących z edukacji nieformalnej i ruchów mejkerskich (ang. makers movement).

Tym inspirującym i konstruktywnym podejściem do edukacji chcemy podzielić się z Państwem na kartach niniejszej publikacji. Można odnaleźć w niej najważniejsze porady i linki z każdego z wystąpień i warsztatów.

Zachęcamy do dzielenia się tym materiałem z innymi nauczycielami i nauczycielkami oraz do dzielenia się własnymi pomysłami na to, jak cyfrowe zasoby archiwów, muzeów i bibliotek wykorzystują Państwo w swojej pracy w szkołach, bibliotekach i świetlicach.

Pobierz „Sposób na reuse w edukacji. Notatki z seminarium”

 

Dział Badań i Rozwoju FINA wspólnie z Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej, Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Fundacją Szkoła z Klasą, Fundacją Nowoczesna Polska oraz Cyfrowy dialog przygotował ważny dokument wspierający kształcenie kompetencji medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych nauczycieli i nauczycielek zatytułowany „Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)”.
Opracowany przez autorów i autorki model zakłada i propaguje szerokie rozumienie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Jego celem nie jest kształtowanie technicznych umiejętności korzystania z komputera, rzutnika czy smartfona (choć są one niezbędne), lecz głównie krytyczne rozumienie mediów i całego otoczenia medialnego w odpowiedzi na zachodzące w dzisiejszym świecie zmiany technologiczne i będące ich konsekwencją zmiany społeczne oraz kulturowe. Kluczowa jest umiejętność korzystania z technologii i mediów w sposób świadomy, krytyczny, dojrzały, aktywny i twórczy. Równie istotne jest rozwijanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego i wspólnego z innymi zdobywania wiedzy oraz wykorzystywania mediów i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Ważną część Modelu stanowi opracowana przez autorów lista profesjonalnych i osobistych kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, umożliwiająca własny rozwój, ale też służąca rozwijaniu kompetencji innych.