Deklaracja dostępności Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Deklaracja dostępności

 

Dostępność strony internetowej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.


Data publikacji strony internetowej: 18.12.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.12.2019.


Strona internetowa jest zgodna z wymogami WCAG 2.0 i częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się multimedia, które nie spełniają wymagań dostępności: materiały wideo bez udogodnień dla osób niesłyszących i niewidzących oraz zdjęcia i inne materiały graficzne bez wprowadzonego opisu lub opisu alternatywnego.

Błędy te są sukcesywnie uzupełniane przez redakcję portalu. Strona nie przeszła również jeszcze audytu zgodności z wymogami WCAG, na dzień publikacji oświadczenia deklaracja oparta jest na dokumentacji wykonawcy strony.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.04.2020 r. Deklaracja powstała na podstawie samooceny przeprowadzonej w FINA.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej dostepnosc@fina.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Deklaracja dostępności architektonicznej dla siedziby głównej FINA – Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5

Budynek Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, to nowoczesna przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wałbrzyskiej. Aby wjechać do budynku FINA wózkiem inwalidzkim należy skorzystać z wjazdu na parking samochodowy znajdujący się po prawej od wejścia do budynku. Podjazd jest lekko nachylony.
Budynek FINA ma 3 kondygnacje naziemne. Komunikację między piętrami zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Winda jest wyposażona w system informacji głosowej oraz przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.

Dla osób z ograniczoną sprawnością dostępne są następujące pomieszczenia: kostka wejściowa, w której znajduje się szatnia i punkt obsługi gości, Mediateka FINA, sala warsztatowo-szkoleniowa Minimax, sala audiowizualna Ziemia Obiecana, sale edukacyjne: Wielka Gra, VHS, MP3 i Winyl, toalety oraz klubokawiarnia Bliżej.

Rozplanowanie przestrzeni:

a) punkt obsługi gości
znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do budynku (wejście od ul. Wałbrzyskiej, drzwi wejściowe mają 155 cm szerokości). Jest on czynny od wtorku do piątku w godzinach 9:00–18:00. Pracownik punktu obsługi gości, jeśli zaistnieje taka potrzeba, otwiera drzwi, aby osoba na wózku swobodnie wjechała do budynku, a także udziela informacji o jego rozkładzie.

b) szatnia
znajduje się na parterze bezpośrednio za punktem obsługi gości. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, obsługa pomaga w zdjęciu i nałożeniu okrycia wierzchniego, a także udziela informacji o rozkładzie budynku.

c) toalety
w głównym budynku są 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z których mogą korzystać goście FINA. Dostęp do nich z poziomu 0 odbywa się za pomocą windy, znajdującej się na końcu głównego holu po lewej stronie. Szerokość drzwi do windy i toalet to 90 cm.

Lokalizacja toalet:
• parter: lewe skrzydło, obok Mediateki FINA,
• pierwsze piętro: lewe skrzydło, po przeciwnej stronie windy,
• drugie piętro: po lewej stronie od klatki schodowej.

d) sala warsztatowo-szkoleniowa Minimax
sala znajduje się na wysokim parterze w prawym skrzydle budynku. Aby się do niej dostać należy skorzystać z windy, po czym kierować się w prawo. Sala Minimax znajduje się na tyłach kawiarni i prowadzą do niej dwa wejścia w narożnikach przestrzeni kawiarni. Dojście do sali nie wymaga pokonania progów, wywyższeń ani stopni. Szerokość drzwi to 135 cm.

e) Mediateka FINA
sala znajduje się na wysokim parterze w lewym skrzydle budynku. Aby się do niej dostać należy skorzystać z windy, po czym kierować się w lewo. Mediateka jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 14:00–18:00.

f) sala audiowizualna Ziemia Obiecana
sala znajduje się na pierwszym piętrze w prawym skrzydle budynku. Aby się do niej dostać należy wjechać windą na pierwsze piętro, po czym udać się w prawo. W wejściu do sali znajduje się niewielki próg o wysokości ok. 2 cm. Sala liczy 120 miejsc siedzących w tym 10 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich.

g) sale edukacyjne: MP3, Winyl, VHS, Wielka Gra
sale edukacyjne znajdują się na piętrze drugim. Aby się do nich dostać należy skorzystać z windy, po czym kierować się w prawo. Drzwi do sal warsztatowych mają 90 cm. szerokości.

h) miejsca do odpoczynku
miejsca do odpoczynku znajdują się na parterze budynku obok szatni oraz na piętrze pierwszym przed wejściem do sali audiowizualnej.

h) parking
FINA nie dysponuje oznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z ograniczoną sprawnością.

Korytarze, przejścia oraz dojścia do pomieszczeń mają szerokości nie mniejsze niż 1,5 metra.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

DZIEDZINIEC
Dziedziniec mieści się na terenie Siedziby FINA pomiędzy budynkami A i C przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.
Dziedziniec jest otwarty codziennie w godz. 7:30–22:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w związku z organizacją imprez plenerowych na terenie dziedzińca.

Na dziedziniec dostać się można przez budynek A za pomocą schodów bądź platformy dla osób z ograniczoną mobilnością od strony wewnętrznej dziedzińca. Pracownicy obsługi gości oraz ochrony są przeszkoleni w jej obsłudze.
Na parterze, w rogu budynku C znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnosciami, która otwierana jest w sezonie wiosenno-jesiennym. Dostępu do niej nie ograniczają żadne bariery architektoniczne.

Więcej o dostępności FINA.