Klauzula informacyjna – informacje marketingowe

 

„Zgodnie z art. 13/14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739), przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).

 

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 1. kontaktowania się z Panią/Panem jako stroną Umowy w celu jej wykonania, co jest niezbędne do jej wykonania oraz stanowi prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO),
 2. udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 4. kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w zawierają informacje handlowe FINA;
 5. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) FINA.

 

Kategorie danych

Przetwarzane dotyczy następujących kategorii Pani/Pana danych:

 1. dane podstawowe, a tym imię, nazwisko, PESEL (w celu identyfikacji)
 2. dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz kontaktu telefonicznego);

 

Źródło danych

 Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi w związku z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą. W zakresie świadczenia sprzedaży dane zostały przekazane w związku z realizacją umowy.

 

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 1. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z ww. – przez okres niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 2. przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas, m.in. ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, przez okres 6 lat od zakończenia realizacji Porozumienia,
 3. w zakresie marketingowym – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź zgłoszenia woli zaprzestania otrzymywania informacji handlowych.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 1. pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora,
 2. podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy bądź przesyłania informacji handlowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 3. podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,
 2. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 3. przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu administratorowi danych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.”

 

 

                                                                                                                                                data 1.09.2023