KOPIA OBOWIĄZKOWA

Szanowni Państwo,

Wszelkie materiały związane z kopią obowiązkową wraz z pismem przewodnim zawierającym wykaz materiałów przekazywanych w ramach kopii obowiązkowych prosimy dostarczać na adres siedziby FINA:

Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny

Ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

Wytyczne dotyczące kopii obowiązkowych (elementy, wymogi techniczne, zalecenia dla materiałów światłoczułych) znajdują się poniżej w załącznikach.

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem mailowy: kopia.obowiazkowa@fina.gov.pl

Obowiązek przekazania do zbiorów FINA kopii każdego wyprodukowanego filmu wraz z materiałami dokumentacyjnymi wynika z Art. 30 Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r (Dz. U. Nr 132 poz. 1111) i dotyczy każdego wyprodukowanego filmu, w tym także filmu, który nie otrzymał publicznego dofinansowania:

„Producent filmu przekazuje nieodpłatnie państwowej instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii jeden egzemplarz nieeksploatowanej kopii każdego wyprodukowanego filmu oraz materiały dokumentacyjne związane z produkcją filmu, w szczególności scenariusz, listę montażową i dialogową, fotosy, plakaty, listę napisów i materiały reklamowe – w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia dystrybucji filmu”.

Do Zespołu Akcesji i Inwentaryzacji Zbiorów należy dostarczyć następujące materiały:
Zasady przekazywania kopii obowiązkowej do Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualego .
 1. KOPIA FILMU

 2. SCENARIUSZ FILMU

 3. METRYKA FILMU POTWIERDZONA PRZEZ ZAIKS

 4. LISTA NAPISÓW POCZĄTKOWYCH

 5. LISTA NAPISÓW KOŃCOWYCH

 6. LISTA DIALOGOWA

 7. FOTOSY

 8. PLAKATY

PROCEDURA PRZEKAZYWANIA KOPII OBOWIĄZKOWEJ

Procedura zdania kopii obowiązkowej dla Producenta:

 1. Producent przekazuje pełna kopię obowiązkową zgodnie z wytycznymi(w załączeniu)i dostarcza fizyczne nośniki
 2. Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkowe rejestruje w księdze akcesji złożone materiały i ich liczbę
 3. Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkowe na żądanie Producenta wydaje zaświadczenie o otrzymaniu nośników wraz z zestawem informacji:
  • Producent
  • Tytuł filmu i reżyser
  • unikalny identyfikator sprawy
  • spis otrzymanych nośników do sprawdzenia.
 4. Pracownicy FINA odpowiednich działów dokonują sprawdzenia materiałów (w tym testy poprawności materiałów dostarczonych w formie plików) o ewentualnych brakach informują Pracownika FINA odpowiedzialnego za Kopie obowiązkowe, który wzywa Producenta do uzupełnień lub poprawek.
 5. Termin sprawdzenia ustala się na 20 dni roboczych, od daty otrzymania kompletu materiałów, przy czym uwagi zgłoszone do producenta wydłużają podany termin o czas uzupełnienia zgłoszonych braków.
 6. Po akceptacji wszystkich materiałów Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkową wysyła do Producenta informację o gotowości podpisanego i ostemplowanego Protokołu odbioru.