Rada Programowo-Naukowa Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2018–2022

19 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy FINA, opiniuje strategię programów działania instytucji oraz ocenia ich realizację, analizuje efektywność działań podejmowanych przez FINA, jak również wyraża opinię we wszystkich istotnych sprawach związanych z jej działalnością.

 

Tadeusz Lubelski przewodniczącym Rady

Do składu Rady, na wniosek dyrektora FINA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał 10 członków, wyróżniających się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania instytucji. Są to: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski, prof. dr hab. Marek Niezgódka, dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Michal Bregant, Thomas C. Christensen, Marianna Otmianowska, Piotr Legutko, Karol Kościński, Jarosław Sokół i Przemysław Dakowicz.

Na inauguracyjnym posiedzeniu członkowie Rady wytypowali spośród swojego grona profesora Tadeusza Lubelskiego na przewodniczącego rady. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności merytorycznej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego za rok 2017.

Skład Rady Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w latach 2018–2022

PhDr Michal Bregant, National Film Archive (NFA), Czechy

Filmoznawca, krytyk, kurator i wykładowca. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana FAMU (Film and TV School) w Pradze. Członek zarządów ACE (European Cinematheque Association) i FIAF (International Federation of film Archives). W 2011 roku został mianowany dyrektorem praskiej Filmoteki Narodowej, która – co ma szczególne znaczenie dla zadań archiwizacyjnych FINA – obecnie buduje swoje archiwum.

 

Thomas C. Christensen,  Danish Film Institute

Filmoznawca, wykładał na uniwersytetach w Kopenhadze i Aarhus. Od 2010 ro­ku jest człon­kiem Ko­mi­te­tu Wy­ko­naw­cze­go Eu­ro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ci­ne­ma­the­que (ACE), w latach 2003 – 2015 pracował w Komisji ds. Technicznych FIAF (International Federation of film Archives).
Wybitny ekspert z zakresu rozwiązań dotyczących przechowywania i zabezpieczania zbiorów. W przebiegu dotychczasowej kariery współpracował m. in. z British Film Institute, odpowiadając wówczas za wsparcie w projektowaniu nowego budynku archiwum, co jest szczególnie cenną kompetencją z punktu widzenia zadań archiwizacyjnych FINA.

 

Dr Przemysław Dakowicz, Uniwersytet Łódzki

Poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku. Wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia literackie.

 

Dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Specjalizuje się w filmoznawstwie i literaturoznawstwie. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Pracowania Teatru, Filmu i Nowych Mediów). Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Autorka książek i artykułów z dziedziny czasopiśmiennictwa filmowego i kultury kina do 1939 r.

 

Karol Kościński, radca prawny

Uznany specjalista prawa autorskiego i medialnego. W latach 2011 – 2018 Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Piotr Legutko, TVP Historia

Od 2017 r. dyrektor TVP Historia. Wykładowca Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz retoryki i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Od lat 90. związany z TVP. W latach 80. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, następnie z „Czasem Krakowskim”, był redaktorem naczelnym „Nowego Państwa” oraz „Dziennika Polskiego” i członkiem zespołu redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”. Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

dr hab. Tadeusz Lubelski, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyk i historyk filmu, tłumacz. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz w historii kinematografii europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej. Bliskie jest mu widzenie badań filmoznawczych w rozległym kontekście kultury i historii. Były członek prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN (w latach 2007-2011 jego przewodniczący); członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006), Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Filmowego”. W latach 1995-2001 i 2006 był dyrektorem programowym Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a następnie przewodniczył Radzie Programowej tego Festiwalu.

 

dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Matematyk, członek poprzedniej rady Filmoteki Narodowej, ekspert z zakresu rozwiązań dotyczących repozytorium cyfrowego. Inicjator Biblioteki Wirtualnej Nauki – jednego z pierwszych w Polsce projektów bibliotek internetowych. Stały przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej w Zespole Doradczym ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures, członek Komitetu Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN.

 

Marianna Otmianowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie

Wcześniej dyrektorka Narodowego Archiwum Cyfrowego. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym, edukacją muzealną oraz wykorzystaniem i wdrażaniem nowych technologii w sektorze kultury

 

Jarosław Sokół, scenarzysta

Uznany polski scenarzysta, pisarz, anglista, literaturoznawca, tłumacz i wydawca. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Autor wielu scenariuszy filmowych i serialowych, m.in. do Czasu honoru i Młodego Piłsudskiego. Laureat licznych nagród, w tym za scenariusz do filmu Statyści na 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.