Aktualności
Powołanie Rady Programowo-Naukowej FINA
Data publikacji: 21 / 06 / 2018

Powołanie Rady Programowo-Naukowej FINA

19 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy FINA, opiniuje strategię programów działania instytucji oraz ocenia ich realizację, analizuje efektywność działań podejmowanych przez FINA, jak również wyraża opinię we wszystkich istotnych sprawach związanych z jej działalnością.

Do składu Rady, na wniosek dyrektora FINA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał 10 członków wyróżniających się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania instytucji. Są to: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski, prof. dr hab. Marek Niezgódka, dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Michal Bregant, Thomas C. Christensen, Marianna Otmianowska, Piotr Legutko, Karol Kościński, Jarosław Sokół i Przemysław Dakowicz.

Na inauguracyjnym posiedzeniu członkowie Rady wytypowali spośród swojego grona profesora Tadeusza Lubelskiego na przewodniczącego rady. W najbliższym czasie dopełnione zostaną formalności związane z jego powołaniem na to stanowisko. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności merytorycznej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego za rok 2017.

Istotnym elementem spotkania była dyskusja nad kierunkami rozwoju instytucji powstałej w 2017 r. z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Dyrektor FINA Dariusz Wieromiejczyk zaznaczył trzy obszary zadań będących podstawą jej misji: archiwizację polskiego dziedzictwa audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tego filmowego i okołofilmowego, upowszechnianie zasobów, które łączy się z funkcją edukacyjną oraz działania kulturotwórcze, w tym te skupione wokół koprodukcji. Przebieg rozmów w gronie ekspertów potwierdził, iż dla realizacji swoich głównych celów FINA musi podjąć wyzwanie stworzenia systemu archiwizacji swoich zasobów, którego niezbędnym elementem jest, odpowiadający współczesnym standardom przechowywania, budynek archiwum.