Aktualności
IV Kongres Edukacji Medialnej
Data publikacji: 07 / 02 / 2020

IV Kongres Edukacji Medialnej

IV edycja Kongresu odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 roku w Katowicach – już teraz można zgłaszać swój udział oraz tematy referatów

IV KONGRES EDUKACJI MEDIALNEJ/SPOTKANIE BADACZY I PRAKTYKÓW. (WSPÓŁ)PRACA NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH. DIAGNOZA. WYZWANIA. DZIAŁANIA.

Badacze i praktycy edukacji medialnej nie dyskutują już o tym, czy jest to ważna dziedzina, lecz interesuje ich, w jaki sposób realizować ją skutecznie. Dlatego też IV Kongres Edukacji Medialnej będzie poświęcony zagadnieniu (współ)pracy – zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym  oraz będzie omawiany w zróżnicowanym ujęciu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Kongres zajmie się także pojęciem pracy – różnorodnych działań mających na celu rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

IV Kongres Edukacji Medialnej adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy, nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Wybrane zagadnienia:

– polityka państwa i dokumenty strategiczne w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju kompetencji MIC;
– rodzaje i formy współpracy między interesariuszami;
– projekty międzysektorowe jako studia przypadków i przykłady dobrych praktyk;
– źródła finansowania działań na rzecz rozwoju kompetencji MIC – możliwości, ograniczenia;
– ewaluacja projektów i efektywność podejmowanych działań,
– badania kompetencji MIC – spojrzenie krytyczne, transfer wiedzy naukowej na temat kompetencji MIC na inne dziedziny życia społecznego;
– aplikowalność i użyteczność tej wiedzy w projektowaniu działań edukacyjnych;
– obszary kompetencji realizowane w ramach podejmowanych działań oraz grupy odbiorców;
współdziałanie szkoły z innymi instytucjami oświatowo-kulturowymi (biblioteki, domy kultury itp.);
– sieciowanie i współpraca w ramach koalicji na rzecz rozwoju kompetencji MIC;
– rola i zaangażowanie mediów w działania na rzecz rozwoju kompetencji MIC.

W programie IV Kongresu zaplanowano: wystąpienie gościa specjalnego – prof. Maarit Jaakkola (NORDICOM/ Uniwersytet w Goteborgu), trzy panele dyskusyjne, sesje referatowe oraz cztery warsztaty. W trakcie Kongresu przewidziano również przestrzeń networkingową – miejsce, w którym będzie można wspólnym pomyśle na projekt z zakresu kompetencji MIC.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie Kongresu.

 

Udział w Kongresie:
Wszystkich chętnych do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

https://forms.gle/juYmn1uMdva4PYFk6

Partnerzy:

Autor grafiki: Wacław Andrzej Marat