Aktualności
Wygraj karnet na GDAŃSK ’82. FESTIWAL, KTÓRY SIĘ NIE ODBYŁ!
Data publikacji: 30 / 08 / 2022

Wygraj karnet na GDAŃSK ’82. FESTIWAL, KTÓRY SIĘ NIE ODBYŁ!

Publikujemy regulamin konkursu, który odbywa się na profilu facebookowym Kina Iluzjon

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu (zwany dalej: „Konkurs”) jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs trwa od dnia 30.08.2022 od godziny 20:00 do dnia 1.09.2022 do godz. 14:00.
 3. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/kinoiluzjon
 4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które najciekawiej (zdaniem Jury Konkursu) odpowiedzą na pytanie konkursowe (zwane dalej: „Zwycięzca”).

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (dalej „Uczestnicy Konkursu”).
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://fina.gov.pl/

 

III. Zasady Konkursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie odpowiedzi w komentarzu do postu konkursowego na profilu: https://www.facebook.com/kinoiluzjon
 2. Zgłoszona w ramach Konkursu propozycja odpowiedzi musi spełniać wymogi techniczne zgodnie z założeniami Organizatora.
 3. W ramach Konkursu uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 4. Zgłaszając propozycję uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie propozycji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich
 5. Organizator ma prawo korzystania z propozycji odpowiedzi do celów informacji, reklamy i autopromocji.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do skutecznego udzielenia praw, udzielenia zezwoleń i upoważnień, o których mowa w Regulaminie, oraz że korzystanie z rezultatów wykonanych na podstawie Regulaminu nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw osobistych (prawa do czci, wizerunku, prywatności itd.).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne zgłaszanych propozycji konkursowych.
 8. Udzielenie praw dotyczy zgody na eksploatację propozycji odpowiedzi w ramach przeprowadzenia Konkursu, jak i wszelkich działań związanych jego promocją.
 9. W przypadku przedmiotów chronionych prawem autorskim korzystanie dotyczyć będzie następujących pól eksploatacji:

– wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,

– rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, (w tym tzw. simulcasting lub webcasting),

– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

 

IV. Wybór Zwycięzcy

 

 1. Stwierdzenie wyboru Zwycięzcy będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w dniu rozwiązania Konkursu, tj. do godz. 17:00 dnia 1.09.2022 r.
 2. Zwycięzcami zostaną osoby, których propozycje konkursowe zostaną uznane przez Redaktorów Iluzjonu (Jury) za najciekawsze.
 3. W skład Jury wchodzi Zespół Mediów Społecznościowych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usług operatorów telekomunikacyjnych.

 

V. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie w portalu https://www.facebook.com/kinoiluzjon ich imienia i nazwiska, w przypadku, gdy ich odpowiedź zostanie uznana za zwycięską. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu https://www.facebook.com/kinoiluzjon nastąpi w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Zwycięzcy Konkursu w prywatnej wiadomości zostają poproszeni o odebranie nagrody w siedzibie Organizatora.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie takiego żądania na adres iod@fina.gov.pl.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników Konkursu, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.

 

VI. Reklamacje

 

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
  b) niewykorzystywania Konkursu dla realizacji celów sprzecznych z prawem lub nieprzewidzianych przez Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.